C#. Перевантаження операторів. Загальні відомості. Перевантаження унарних операторів

Перевантаження операторів. Загальні відомості. Перевантаження унарних операторів , !, ++,


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Поняття про перевантаження операторів

У мові C# існує можливість задавати оператор (+, –, != та інше) для конкретного класу чи структури, який може бути використаний для виконання якихось дій. Як правило, ці дії виконуються над об’єктами цього класу (структури). Представлення дій у вигляді зрозумілих (природніх) операторів покращує сприйняття програмного коду. Таким чином, використання відомих операторів може бути як для базових типів (int, double, char та інших) так і для користувацьких класів (користувацьких типів).

Механізм задавання стандартних операторів для заданого класу чи структури з метою покращення читабельності програм називається перевантаженням операторів. Оператори можна перевантажувати як для класів так і для структур.

Багато стандартних класів реалізують перевантаження багатьох операторів. Наприклад, клас String має перевантажені оператори == та !=, що дає змогу зручно порівнювати два рядки на рівність (нерівність).

 

2. Вимоги та обмеження, що накладаються при перевантаженні операторів

При виконанні перевантаження операторів у класах потрібно дотримуватись ряду вимог:

 • для реалізації перевантеження потрібно використовувати загальнодоступні статичні методи, які оголошуються в класі;
 • в операторному методі забороняється використовувати модифікатори ref або out;
 • в операторному методі тип параметру або тип значення, що повертається, повинен співпадати з типом (класом), в якому цей оператор перевантажується.

Також на перевантаження операторів накладаються наступні обмеження:

 • перевантаження не змінює пріоритет операторів;
 • при перевантаженні оператору кількість операндів, які використовуються, змінити неможливо;
 • не всі оператори можна перевантажувати.

 

3. Перелік операторів, які допускають та не допускають перевантаження

Не всі оператори допускають перевантаження. У таблиці нижче подано оператори, які можна перевантажувати.

 

Оператори Категорія операторів
Зміна знаку на протилежний
! Логічне заперечення
~ Доповнення до 1
++, Інкремент, декремент
true, false Істинність об’єкту
+, , *, /, % Арифметичні оператори
&&, || Логічні оператори
&, |, ^, <<, >> Бітові оператори
==, !=, <, >, <=, >= Оператори порівняння
[] Операція доступу до елементів масиву
() Операції перетворення

Нижче наведено перелік операторів, які не допускають перевантаження.

Оператори Категорія операторів
+=, -=, *=, /=, %=, &=, |=, ^=, <<=, >>= Скорочені оператори присвоєння
= Присвоєння
. Доступ до елементів
?: Тернарний умовний оператор
new Створення об’єкту
as, is, typeof Отримання інформації про тип
->, sizeof, *, & Доступні в небезпечному коді

 

4. Загальна форма перевантаження оператора в класі. Ключове слово operator

Для перевантаження оператора в класі використовується ключове слово operator за наступним синтаксисом

public static return_type operator op(parameters)

тут

 • op – оператор, який перевантажується (+, –, != тощо);
 • return_type – тип, що повертається при використанні оператора op;
 • parameters – список параметрів, які отримує оператор. Для унарних операторів (-, !, ++, –) parameters містить тільки 1 параметр, для бінарних – 2 параметри.

 

5. Особливості перевантаження унарних операторів

До унарних операторів, які можна перевантажувати, відносяться оператори:

 • – унарний мінус;
 • ! – логічне заперечення;
 • ++ – інкремент;
 •  – декремент.

Оскільки, всі перевантажені оператори є статичними методами, то вони не отримують покажчик this поточного екземпляру. Як наслідок, всі операторні методи що перевантажують унарні оператори, отримують один параметр. Цей параметр повинен бути типу класу.

У найбільш загальному випадку перевантаження унарного оператора в класі ClassName виглядає наступним чином

class ClassName
{
 ...

 public static return_type op(ClassName param)
 {
  // Дії, які потрібно виконати
  // ...
 }
}

тут

 • op – позначення одного з унарних операторів –, !, ++, –;
 • param – деякий параметр;
 • return_type – тип, який повертається. Це може бути будь-який тип, що використовується у програмі.

Після цього, оператор op можна використовувати для класу ClassName приблизно наступним чином

value = op Obj;

тут

 • value – значення типу return_type, що отримується;
 • Obj – екземпляр класу ClassName.

Наприклад, якщо перевантажено оператор ++, то виклик буде

value = ++Obj;

 

6. Приклад перевантаження унарного оператора (мінус)

У прикладі приводиться перевантаження унарного оператора – (мінус) на прикладі класу, що описує комплексне число. З допомогою перевантаженого оператора знаки дійсної та уявної частини комплексного числа змінюються на протилежні.

using System;

namespace ConsoleApp6
{
 class Complex
 {
  // Внутрішні поля класу
  private double re, im;

  // Конструктор
  public Complex(double re, double im)
  {
   this.re = re;
   this.im = im;
  }

  // Властивості доступу до внутрішніх полів
  public double Re
  {
   get { return re; }
   set { re = value; }
  }

  public double Im
  {
   get { return im; }
   set { im = value; }
  }

  // Операторний метод, що перевантажує унарний оператор '-'
  public static Complex operator-(Complex cm)
  {
   return new Complex(-cm.re, -cm.im);
  }

  // Метод, що виводить стан поточного екземпляру
  public void Print(string msg)
  {
   Console.Write(msg + " => ");
   Console.Write(re);
   if (im >= 0)
    Console.Write("+");
   Console.WriteLine(im.ToString() + "*j");
  }
 }

 internal class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Створити екземпляр класу Complex
   Complex c1 = new Complex(2.4, -3.8);

   // Вивести стан екземпляру
   c1.Print("c1"); // c1 => 2.4-3.8*j

   // Створити посилання на Complex
   Complex c2;

   // Присвоїти посиланню результат повернення
   // з перевантаженого оператора -
   c2 = -c1; // викликається метод Complex::operator-(c1);

   // Вивести стан екземпляру с2
   c2.Print("c2"); // c2 => -2.4+3.8*j

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат

c1 => 2.4-3.8*j
c2 => -2.4+3.8*j

 

7. Приклад перевантаження унарного оператора ! (заперечення)

Реалізовано перевантаження унарного оператора ! на прикладі класу, що описує трикутник за його сторонами. Операторний метод повертає значення true, якщо трикутник є рівностороннім з заданою точністю. В іншому випадку повертається false.

У прикладі демонструється тільки мінімальний набір методів з метою демонстрації перевантаження оператора ! (заперечення).

using System;

namespace ConsoleApp6
{
 class Triangle
 {
  // Внутрішні поля класу - координати крайніх точок трикутника
  private double x1, y1, x2, y2, x3, y3;

  // Конструктор
  public Triangle(double x1, double y1,
   double x2, double y2,
   double x3, double y3)
  {
   this.x1 = x1;
   this.y1 = y1;
   this.x2 = x2;
   this.y2 = y2;
   this.x3 = x3;
   this.y3 = y3;
  }

  // Операторний метод, що перевантажує унарний оператор !
  // Метод повертає true, якщо довжини сторін є рівні
  // з точністю 5 знаків після коми.
  public static bool operator!(Triangle tr)
  {
   // Точність - 5 знаків після коми
   double eps = 1E-5;

   // Відстань між точками 1 - 2
   double a = Math.Sqrt((tr.x1 - tr.x2) * (tr.x1 - tr.x2) +
    (tr.y1 - tr.y2) * (tr.y1 - tr.y2));

   // Відстань між точками 1 - 3
   double b = Math.Sqrt((tr.x1 - tr.x3) * (tr.x1 - tr.x3) +
    (tr.y1 - tr.y3) * (tr.y1 - tr.y3));

   // Відстань між точками 2 - 3
   double c = Math.Sqrt((tr.x2 - tr.x3) * (tr.x2 - tr.x3) +
    (tr.y2 - tr.y3) * (tr.y2 - tr.y3));

   return (Math.Abs(a - b) < eps) &&
    (Math.Abs(b - c) < eps) &&
    (Math.Abs(a - c) < eps);
  }
 }

 internal class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Створити екземпляр класу Triangle
   Triangle tr = new Triangle(1, 1, 2, 2, 3, 1);

   // Викликати перевантажений оператор Triangle::operator!()
   if (!tr)
    Console.WriteLine("The sides of the triangle are equal");
   else
    Console.WriteLine("The sides of the triangle are not equal");

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат

The sides of the triangle are not equal

 

8. Приклад перевантаження унарних операторів ++, (інкремент, декремент)

Унарні оператори інкременту (++) та декременту () також можуть бути перевантажені. У C# немає відмінності при перевантаженні префіксної чи постфіксної форми операторів інкременту та декременту. Перевантажується префіксна форма, яка має таку саму дію як постфіксна форма.

У прикладі реалізується клас Point, що описує точку на координатній площині. З метою демонстрації, у класі перевантажуються операторні функції

public static Point operator++(Point pt);
public static Point operator--(Point pt);

У цих функціях значення координат x, y відповідно збільшуються та зменшуються на 1.

using System;

namespace ConsoleApp6
{
 class Point
 {
  // Внутрішні поля - координати точки
  private double x, y;

  // Конструктор
  public Point(double x, double y)
  {
   this.x = x;
   this.y = y;
  }

  // Властивості доступу до внутрішніх полів
  public double X
  {
   get { return x; }
   set { x = value; }
  }

  public double Y
  {
   get { return y; }
   set { y = value; }
  }

  // Метод, що виводить внутрішній стан класу
  public void Print(string msg)
  {
   Console.WriteLine(msg + " => ( " + x + "; " + y + ")");
  }

  // Методи, що перевантажують оператори інкременту (++) та декременту (--)
  public static Point operator++(Point pt)
  {
   return new Point(pt.x + 1, pt.y + 1);
  }

  public static Point operator--(Point pt)
  {
   return new Point(pt.x - 1, pt.y - 1);
  }
 }

 internal class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // 1. Оголосити екземпляр класу Point
   Point pt1 = new Point(2, 8);

   // 2. Викликати постфіксну форму оператора інкременту ++
   pt1++; // викликається перевантажений оператор ++ для класу Point

   // 3. Вивести стан екземпляру pt1
   pt1.Print("pt1"); // pt1 => ( 3; 9)

   // 4. Викликати префіксну форму оператора декременту --
   --pt1;

   // 5. Вивести стан екземпляру pt1 повторно
   pt1.Print("pt1"); // pt1 => ( 2; 8)

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат

pt1 => ( 3; 9)
pt1 => ( 2; 8)

 

9. Приклад перевантаження унарного оператора ~ (доповнення до 1)

У прикладі демонструється перевантаження унарного оператора ~ (тільда).
Оголошується клас Integer, що описує ціле невід’ємне число. У класі оголошується операторний метод

public static Integer operator~(Integer num)

який перевантажує оператор ~. Метод повертає екземпляр класу Integer, в якому число є реверсоване (читається у зворотному порядку).

using System;

namespace ConsoleApp6
{
 // Клас, що описує цілочисельне значення,
 // яке може бути тільки додатнім і має додаткові властивості
 class Integer
 {
  // Внутрішнє поле - число
  private int value;

  // Конструктор
  public Integer(int value)
  {
   if (value < 0)
    this.value = -value;
   else
    this.value = value;
  }

  // Властивості доступу
  public int Value
  {
   get { return value; }
   set {
    if (value < 0)
     this.value = -value;
    else
     this.value = value;
   }
  }

  // Метод перевантаження оператора ~
  // Метод інвертує число. Наприклад, 2351 => 1532
  public static Integer operator~(Integer num)
  {
   int result = 0;
   int t;
   int pow;

   // Визначити порядок числа
   t = num.Value / 10;
   pow = 1;
   while (t > 0)
   {
    t = t / 10;
    pow *= 10;
   }

   // Сформувати результуюче число
   t = num.Value;
   while (t>0)
   {
    result = result + (t % 10) * pow;
    t = t / 10;
    pow = pow / 10;
   }

   return new Integer(result);
  }

  // Метод, що виводить внутрішнє поле
  public void Print(string msg)
  {
   Console.WriteLine(msg + " => " + value);
  }
 }

 internal class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   // Оголосити екземпляр класу Integer
   Integer num1 = new Integer(25631);

   // Вивести значення екземпляру
   num1.Print("num1");

   // Викликати метод, що перевантажує оператор ~
   Integer num2 = ~num1;

   // Вивести результат
   num2.Print("num2");

   Console.ReadKey();
  }
 }
}

Результат

num1 => 25631
num2 => 13652

 


Споріднені теми