JavaScript. Методи для роботи з масивами. Перелік

Методи для роботи з масивами. Перелік. Метод at(). Методи, що визначають інформацію про масив в цілому: every(), some(), includes()


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Методи (функції) для роботи з масивами. Загальний синтаксис використання. Перелік

У мові JavaScript для роботи з масивами використовується широкий набір методів. Ці методи мають дозволяють зручно оперувати елементами масивів.

Виклик методів відбувається на основі загального синтаксису

obj.FuncName(parameters)

де

 • obj – ім’я екземпляру масиву створеного літеральним способом (квадратні дужки []) або з допомогою оператора new Array();
 • FuncName – ім’я методу (функції) для роботи з масивом;
 • parameters – список параметрів.

Нижче подано перелік методів мови JavaScript для роботи з масивами та їх інтерпретацію:

 • concat() – повертає новий масив, який містить поточний масив та доповнений іншими масивами та елементами;
 • every() – повертає значення true, якщо кожен елемент масиву задовільняє умові, яка задається тестовою функцією. Інакше повертається false;
 • filter() – повертає новий масив, що містить всі елементи поточного масиву згідно з умовою, яка задається в тестовою функцією;
 • forEach() – виконує задану функцію для кожного елементу масиву;
 • indexOf() – повертає індекс першого входження заданого значення в масиві;
 • join() – об’єднує всі елементи масиву в один рядок;
 • lastIndexOf() – повертає індекс останнього входження заданого значення в масиві;
 • map() – повертає новий масив, який формується на основі заданої функції перетворення;
 • pop() – видаляє (витягує) останній елемент з масиву;
 • push() – додає новий елемент в кінець масиву;
 • reduce() – зводить два значення масиву в одне. Для кожного значення застосовується задана функція (зліва направо);
 • reduceRight() – працює так само як функція reduce(), тільки функція застосовується справа наліво;
 • reverse() – формує елементи масиву у зворотньому порядку;
 • shift() – повертає перший елемент з масиву і одночасно видаляє (витягує) його (виконує зсув елементів);
 • slice() – повертає масив, що є частиною іншого вихідного масиву;
 • some() – повертає значення true, якщо один чи декілька елементів задовільняють умові, що представлена тестовою функцією;
 • sort() – повертає відсортований масив. За замовчуванням масив сортується в алфавітному порядку і порядку зростання;
 • splice() – повертає новий масив, що складається з елементів, які були додані чи видалені з даного масиву;
 • toString() – перетворює масив в рядок;
 • unShift() – повертає новий масив, до якого додані один або декілька елементів. Довжина масиву змінюється.

 

2. Метод at(). Отримати елемент масиву за індексом

Щоб отримати елемент масиву за вказаним індексом використовується метод at()

item = array.at(index)

тут

 • array – вихідний масив;
 • index – позиція елементу в масиві array;
 • item – отриманий елемент.

Виклик методу at() еквівалентний виклику

item = array[index]

Приклад.

// Метод at(). Отримати елемент масиву за індексом.

// 1. Вихідний масив чисел
var A = new Array( 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 )
var itemA = A.at(3) // itemA = 3
console.log("itemA = " + itemA)

// 2. Масив рядків
var S = [ "abcd", "efgh", "ijklm", "noprst" ]
var itemS = S.at(2) // itemS = ijklm
console.log("itemS = " + itemS)

Результат

itemA = 3
itemS = ijklm

 

3. Метод every(). Визначити, чи кожен елемент масиву задовільняє умові

Метод every() визначає, чи кожен елемент масиву задовільняє деякій умові, яка задана функцією. Якщо всі елементи масиву задовільняють деякій умові, то метод every() повертає true. В противному випадку метод повертає false.

Спрощений вигляд використання методу every() в програмі може бути таким

res = array.every(Func)

де

 • array – вихідний масив об’єктів, що обробляється;
 • Func – ім’я функції, яка повертає true або false;
 • res – результат логічного типу (true, false).

В продовження теми, функція Func() може отримувати до 3 параметрів. Оголошення функції з 3 параметрами має вигляд

function Func(value, index, array)
{
 // Тіло функції, яке повертає
 // логічне значення (true або false)
 // ...
}

тут

 • value – значення елементу масиву array, який обробляється;
 • index – позиція елементу value в масиві array. Таким чином value == array.index;
 • array – власне масив елементів, що обробляється.

Функцію Func() можна також реалізовувати з двома та з одним параметром:

// Оголошення з 2 параметрами
function Func(value, index)
{
 // ...
}

// Оголошення з 1 параметром,
// це випадок, коли значення value достатньо
function Func(value)
{
 // ...
}

Приклад.

У прикладі, з допомогою функції every() визначається:

 • чи всі елементи масиву цілих чисел є додатні (>=0);
 • чи всі рядки в масиві мають довжину від 0 до 3 символів (не більше 3 символів).

 

// Функція every().
// Визначити, чи кожен елемент масиву задовільняє умові
// 1. Для масиву цілих чисел
// 1.1. Оголосити масив чисел
var A1 = [2, 8, 3, 5, 4, 1, 8, 3, 10, 0 ];

// 1.2. Оголосити функцію, яка повертає true,
// якщо елемент масиву не від'ємний (>=0)
function IsPositive(value, index, array) {
 return array[index] >= 0
}

// 1.3. Утворити новий масив та вивести його
var res = A1.every(IsPositive);
console.log("res = " + res)

// 2. Для масиву рядків
// 2.1. Оголосити масив рядків
var S1 = ["abd", "abc", "abd", "bd", "jklmn", "j"]

// 2.2. Оголосити функцію, яка повертає true,
// якщо рядок має довжину не більше 3 символів (0..3).
function IsLength_1_3(value) {
 if (value.length <= 3) return true;
 else return false;
}

// 2.3. Викликати функцію every() - визначити, чи всі рядки
// мають довжину від 0 до 3 символів.
res = S1.every(IsLength_1_3)
console.log("res = " + res)

console.log("Ok");

Результат

res = true
res = false
Ok

 

4. Метод some(). Визначити, чи хоча б один елемент масиву задовільняє заданій умові

Метод some() повертає true, якщо в заданому масиві існує хоча б один елемент, який задовільняє заданій умові. Умова задається функцією. Використання методу в програмі може бути таким

result = array.some(Func)

тут

 • array – масив, що переглядається;
 • result – результат логічного типу, який приймає значення true або false;
 • Func – ім’я функції, яка визначає відповідність елементу заданому критерію (заданій умові).

Функція Func() має приблизно наступне використання

function Func(value, index, array) {
 // Виконання дій які повертають true або false
 // ...
}

тут

 • value – поточне значення масиву array, яке розглядається;
 • index – позиція поточного значення масиву array. Таким чином array[index]==value;
 • array – ім’я масиву, який розглядається.

Функція Func() може використовуватись з одним параметром value, якщо цього достатньо для визначення критерію відбору

function Func(value) {
 // Виконання дій які повертають true або false
 // ...
}

Приклад.

// Метод some(). Визначити, чи хоча б один елемент масиву
// відповідає умові, що задана функцією

// 1. Обробка масиву цілих чисел
// Визначити, чи хоча б один елемент масиву є рівний значенню 30.
// 1.1. Оголосити вихідний масив чисел
var A = new Array(10, 1, -2, 30, -4, 5, 26, 17)

// 1.2. Сформувати функцію, яка повертає true або false
function Is_Equal_30(value, index, array) {
 return array[index] == 30
}

// 1.3. Викликати метод some()
var res = A.some(Is_Equal_30)

// 1.4. Вивести результат
console.log("res = " + res) // res = true

// 2. Обробка рядка
// Визначити, чи є в заданому масиві рядків слово "abc"
// 2.1. Задано деякий рядок
var S = ["ac", "acb", "bca", "bcd", "bcb", "aba", "abc"]

// 2.2. Оголосити функцію Is_Plus(), яка повертає true,
// якщо елемент масиву є словом "abc"
function Is_ABC(value) {
 return value == "abc"
}

// 2.3. Визначити, чи є в масиві S слово "abc"
res = S.some(Is_ABC)

// 2.4. Вивести результат
console.log("res = " + res)

Результат

res = true
res = true

 

5. Метод includes(). Визначити наявність заданого елементу в масиві

Функція includes() визначає, чи наявний в масиві заданий елемент. Якщо елемент наявний, то функція повертає true, інакше функція повертає false. Використання функції в програмі може бути таким

f_is = array.includes(item)

тут

 • array – масив, в якому відбувається пошук елементу;
 • f_is – результат;
 • item – шуканий елемент.

Приклад.

// Метод includes().
// Визначити, чи заданий елемент є наявний в масиві.

// 1. Вихідний масив чисел
var A1 = new Array( 10, 21, -12, 33, -41, 55, 60, 87 )

// 2. Викликати функцію
var res = A1.includes(33)

// 3. Вивести результат
console.log("A1 = " + A1)
console.log("res = " + res)

Результат

A1 = 10,21,-12,33,-41,55,60,87
res = true

 


Споріднені теми