Java. Ініціалізація статичних членів даних. Статичний блок. Ініціалізація масивів
Ініціалізація статичних членів даних. Статичний блок. Ініціалізація масивів


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Ініціалізація статичних членів даних. Яким чином ініціалізуються статичні члени даних?

Якщо у класі оголошено статичний член даних, то він завжди існує в одному екземплярі, незалежно від кількості створюваних об’єктів класу. Статичний член даних може бути оголошений як член даних класу:

class MyClass
{
   static int d; // статичний член даних класу
    static float x; 

    ...
}

Якщо статичний член даних примітивного типу не ініціалізований у класі, то йому присвоюється значення за замовчуванням. Якщо статичний член даних є посиланням на об’єкт, то йому присвоюється значення null.

Нижче наведено значення за замовчуванням, які присвоюються статичним членам даних у випадку відсутності явної ініціалізації

static int i; // i = 0
static boolean b; // b = false
static float f; // f = 0.0
static double d; // d = 0.0
static char c; // c = символ з кодом 0
static CDate objDate; // objDate = null

Якщо потрібно здійснити явну ініціалізацію статичного члена даних в місці його оголошення, тоді це здійснюється так само як і для нестатичного члена даних:

class MyClass
{
  static int d = 25; // ініціалізація статичного члена даних конкретним значенням
  static float x = 108.35;

  ...
}

Більш детально робота зі статичними членами даних в Java висвітлюється в темі:

2. Приклад ініціалізації статичних членів даних класу. Ініціалізація статичного члена даних з допомогою методу

У прикладі оголошується два класи з іменами CDate та CStaticData. У класі CStaticData статичні члени даних класу ініціалізуються так само як і нестатичні члени даних класу.

// ініціалізація статичних членів даних класу
public class CStaticData
{
  // ініціалізація статичних членів класу
  static int i = 2588;
  static boolean b = true;
  static float f = 3.23f;
  static double d = -10.2093;

  // ініціалізація статичного об'єкту (екземпляру) класу
  static CDate objDate = new CDate();

  // ініціалізація статичного члена класу з допомогою методу класу GetPi()
  static double Pi = GetPi(); // метод GetPi() класу також має бути статичним
  static double GetPi() { return 3.1415; }

  public static void main(String[] args)
  {    
    CStaticData obj = new CStaticData();

    obj.b = false;
    CStaticData.d = -10.223;
  }
}

Як видно з прикладу, щоб ініціалізувати статичний член даних класу Pi з допомогою методу GetPi(), цей метод має бути також оголошений як статичний.


3. Який порядок ініціалізації, якщо в класі оголошуються статичні та нестатичні члени даних класу?

Якщо в класі оголошуються статичні та нестатичні члени даних класу, то першими ініціалізуються статичні члени даних класу. Після цього ініціалізуються нестатичні члени даних класу.

Приклад. Оголошується клас CDataInit, в якому у довільному порядку ініціалізуються статичні та нестатичні члени даних класу.

public class CDataInit
{
  // внутрішні функції, що використовується при ініціалізації
  int GetInt(String s)
  {
    System.out.println("Non-static initialization of " + s);
    return 100;
  }

  static int GetIntStatic(String s)
  {
    System.out.println("Static initialization of " + s);
    return 5;
  }

  // змінні, що мають бути ініціалізовані - оголошені в довільному порядку
  int i1 = GetInt("i1");
  static int si1 = GetIntStatic("si1");
  int i2 = GetInt("i2");
  int i3 = GetInt("i3");
  static int si2 = GetIntStatic("si2");
  int i4 = GetInt("i4");
  static int si3 = GetIntStatic("si3");

  public static void main(String[] args)
  {
    CDataInit obj = new CDataInit();
  }
}

Після оголошення об‘єкту класу CDataInit виводяться наступні рядки:

Static initialization of si1
Static initialization of si2
Static initialization of si3
Non-static initialization of i1
Non-static initialization of i2
Non-static initialization of i3
Non-static initialization of i4

Як видно з виведеного результату, першими ініціалізуються статичні члени даних.

4. Що таке статичний блок? Загальна форма

Статичний блок – це спеціальна конструкція, яка допомагає згрупувати декілька дій, призначених для ініціалізації статичних членів даних.

Загальна форма статичного блоку:

static
{
  // операції, що ініціалізують статичні члени класу
  // ...
}

У класі статичний блок виглядає приблизно так:

class ClassName
{
  ...

  static
  {
    // ініціалізація статичних членів даних класу
    // ...
  }

  ...
}

5. Приклад використання статичного блоку

У класі CDataInit оголошується статичний блок, в якому ініціалізуються статичні змінні a, b, c, d.

public class CDataInit
{
  static int a, b, c, d;

  // ініціалізація з допомогою статичного блоку
  static
  {
    a = 1;
    b = 2;
    c = 3;
    d = 4;
  }

  public static void main(String[] args)
  {
    CDataInit obj = new CDataInit();
    int t;

    // перевірка
    t = obj.a; // t = 1
    t = obj.b; // t = 2
    t = obj.c; // t = 3
    t = obj.d; // t = 4
  }
}

6. Скільки разів викликається статичний блок? У яких випадках викликається статичний блок?

Статичний блок викликається тільки один раз в одному з двох випадків:

 • при першому створенні об‘єкту цього класу;
 • при першому зверненні до статичних членів цього класу.

Приклад. Нехай задано клас CDataInit, що містить оголошення статичних членів з іменами a, b, c, d.

public class CDataInit
{
  static int a, b, c, d;

  // ініціалізація з допомогою статичного блоку
  static
  {
    a = InitMethod("a = ");
    b = InitMethod("b = ");
    c = InitMethod("c = ");
    d = InitMethod("d = ");
  }

  static int InitMethod(String s)
  {
    System.out.println(s + "100");
    return 100;
  }

  public static void main(String[] args)
  {
    // створення об'єкту - викликається статичний блок
    CDataInit obj = new CDataInit();
    CDataInit obj2 = new CDataInit(); // другий раз статичний блок не викликається
  }
}

У результаті виконання цього коду, буде виведено результат:

a = 100
b = 100
c = 100
d = 100

Як видно, у функції main() створюється два об‘єкти, а ініціалізовані дані виводяться лише один раз. Це підтверджує правило, що статичні члени даних класу ініціалізуються тільки один раз.

Якщо у функції main() замість рядка

CDataInit obj = new CDataInit();

ввести код звернення до статичної змінної, наприклад

CDataInit.a = 25;

то так само буде викликано статичний блок ініціалізації, але тільки один раз.

7. Ініціалізація масивів у класі. Як у класі ініціалізувати масив значеннями?

У мові Java масив у класі може бути ініціалізований одним з двох способів:

 • безпосереднім присвоюванням значень масиву. У цьому випадку у фігурних дужках { } задається набір значень, що присвоюються масиву;
 • присвоюванням посилання на інший масив. У цьому випадку присвоюється посилання на інший масив з допомогою оператора присвоювання =.8. Приклад ініціалізації одновимірних масивів у класі

Оголошується клас CInitArray, в якому оголошуються масиви a, x та посилання на них b, y.

public class CInitArray
{
  // ініціалізація масиву у класі
  // варіант 1 - безпосередня ініціалізація значеннями
  int[] a = { 1, 2, 4, 9, -8, 13, 7 }; // у масиві 7 елементів
  double x[] = { -1.33, 2.905, 1.308, 10.301, 8 }; // у масиві 5 елементів
 
  // варіант 2 - присвоювання посилання
  int[] b = a; // масив b посилається на те саме місце, що й масив a
  double[] y = x; // масив y посилається на x

  public static void main(String[] args)
  {
    CInitArray M = new CInitArray();
    int len;

    // перевірка довжин масивів
    len = M.a.length; // len = 7
    len = M.x.length; // len = 5

    // перевірка конкретних значень
    int d;
    double f;

    d = M.a[3]; // d = 9
    f = M.x[2]; // f = 1.308
    d = M.b[3]; // d = 9

    len = M.b.length; // len = 7

    f = M.y[0]; // f = -1.33
    len = M.y.length; // len = 5

    // зміна в комірці масиву a призводить до зміни в комірці масиву b і навпаки
    M.a[2] = 100;
    d = M.b[2]; // d = 100
    M.b[0] = -11;
    d = M.a[0]; // d = -11

    // так само, зміна в комірці масиву x призводить до зміни в комірці масиву y, і навпаки
    M.x[3] = 1.75;
    f = M.y[3]; // f = 1.75
    M.y[1] = -3.22;
    f = M.x[1]; // f = -3.22
  }
}

Масиви a, x ініціалізуються початковими значеннями з використанням фігурних дужок. Після цього довжина масивів є незмінною.

Масиви b та y класу ініціалізуються значеннями, що є у масивах a, x. Точніше, масиви b, y посилаються на комірки масивів a, x.

У функції main() тестується довжина кожного масиву та значення елементів масиву. Довжину кожного масиву можна визначити з допомогою властивості length.

9. Приклад ініціалізації двовимірного масиву в класі

Ініціалізація двовимірного масиву здійснюється так само як і одновимірного.

public class CInitArray
{
  // ініціалізація двовимірного масиву у класі
  // варіант 1 - безпосередня ініціалізація значеннями
  // оголошується двовимірний масив aa розміром 4*3
  int[][] aa =
  {
    { 1, 2,   5 },
    { 3, 8,   9 },
    { 4, 11, -7 },
    { 2, 2, 0 }
  };

  // варіант 2 - присвоювання посилання
  int[][] bb = aa; // bb посилається на aa

  public static void main(String[] args)
  {
    CInitArray M = new CInitArray();
    int len, d;

    // перевірка довжин масивів
    len = M.aa.length; // len = 4 - кількість рядків
    len = M.aa[0].length; // len = 3 - кількість стовпчиків у рядку з індексом 0

    // перевірка значень
    d = M.aa[0][2]; // d = 5

    // зміна в комірці масиву a призводить до зміни в комірці масиву b, і навпаки
    M.aa[0][2] = 13;
    d = M.bb[0][2]; // d = 13
    M.bb[1][0] = 25;
    d = M.aa[1][0]; // d = 25
  }
}


Зв’язані теми