C#. Передача параметрів у метод. Аргументи і формальні параметри. Приклади передачі параметрів у методи. Передача посилання на об’єкт класу в метод
Передача параметрів у метод. Аргументи і формальні параметри. Приклади передачі параметрів у методи. Передача посилання на об’єкт класу в метод


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Що таке аргументи та формальні параметри методу? Приклад

Аргументи – це значення, які передаються в метод при його виклику. Формальні параметри – це значення, які отримують значення аргументів у методі. Формальні параметри використовуються в методі для виконання обчислень, операцій або дій в методі.
При виклику методу значення аргументів копіюються (передаються) у формальні параметри методу. Існує декілька видів передачі аргументів методу.

Приклад. Демонструється передача аргументу цілого типу в метод. Задано метод Sqr(), що отримує ціле число і повертає квадрат цього числа

public int Sqr(int x) // x - формальний параметр
{
  return x * x;
}

При виклику методу з іншого коду, аргумент копіюється (перетворюється) у формальний параметр.

int a, b;
a = 5;

// виклик методу Sqr()
b = Sqr(a); // a - аргумент, b = 25
b = Sqr(15); // 15 - аргумент, b = 225

У вищенаведеному коді виклик методу Sqr() відбувається два рази.
Перший раз значення аргументу a = 5 копіюється у формальний параметр x. Відбувається обчислення у методі Sqr() і результат (25) повертається з методу операцією return.
При другому виклику, так само значення числа 15, яке є аргументом, копіюється у формальний параметр x. Потім відбувається обчислення і результат (225) повертається оператором return.

 

2. Які існують способи передачі аргументу методу?

У мові C# існує два основних способи передачі аргументу методу:

 • передача за значенням (passing by value). У цьому випадку значення аргументу копіюється у формальний параметр методу як описано в попередньому пункті. При цьому способі передачі усі зміни над формальним параметром, що відбуваються в методі, не мають впливу на аргумент який використовувався при виклику;
 • передача за посиланням (passing by reference). У цьому випадку методу передається посилання на аргумент. Отже, якщо змінити формальний параметр методу, то зміниться і аргумент, що був використаний при виклику методу.


 

3. Який спосіб передачі аргументу методу використовується в C# за замовчуванням?

За замовчуванням використовується передача аргументу за значенням. Тобто, значення аргументу копіюється у формальний параметр методу і там використовується. Зміна параметру в тілі методу не призводить до зміни аргументу, що передавався в метод.

 

4. Приклад, що демонструє передачу за значенням аргументів базових типів

У прикладі демонструється передача аргументів таких базових типів як int, double, char

// клас, що демонструє передачу за значенням
class PassingValue
{
  // передача за значенням типу int
  public void IntValue(int t) // t - формальний параметр
  {
    t = 100; // ця зміна на аргумент не впливає
    return;
  }

  // передача за значенням типу char
  public void CharValue(char c)
  {
    c = 'F'; // зміна c не впливає на аргумент
  }

  // передача за значенням типу double
  public void DoubleValue(double d)
  {
    d = 12.333; // зміна d в методі не впливає на аргумент
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    PassingValue pv = new PassingValue();

    // виклик методів, у яких змінюються значення аргументів
    int x = 15;
    pv.IntValue(x); // x = 15 після виходу з методу, тобто не змінюєтсья
    Console.WriteLine("x = {0}", x);

    pv.CharValue('M'); // робиться копія зі значення 'M'

    double z = 3.88;
    pv.DoubleValue(z);
    // після виходу з методу z = 3.88, тобто не змінюється
    Console.WriteLine("z = {0}", z);
    Console.ReadLine();

    return;
  }
}

У прикладі в методах IntValue(), CharValue(), DoubleValue() змінюються значення формальних параметрів всередині методів. Така зміна не впливає на аргументи, що передавались у ці методи.

 

5. Передача в метод посилання на об’єкт класу. Приклад

Безпосередньо об’єкт класу в метод не передається. Однак в метод передається посилання на об’єкт. Як і у випадку з базовими типами, при передачі посилання на об’єкт в метод відбувається копіювання цього посилання у формальний параметр методу. Отже, формальний параметр в методі містить таке саме значення як і аргумент, що передавався методу.

Приклад. Передається об’єкт класу Triangle в метод. Клас Triangle реалізує трикутник, що заданий координатами точок. У методі Perimeter класу Triangle реалізується обчислення периметру трикутника.

// клас, що описує трикутник
class Triangle
{
  public double x1, y1, x2, y2, x3, y3;

  // конструктор класу
  public Triangle(double _x1, double _y1, double _x2, double _y2, double _x3, double _y3)
  {
    x1 = _x1; y1 = _y1;
    x2 = _x2; y2 = _y2;
    x3 = _x3; y3 = _y3;
  }

  // метод, що отримує вхідним параметром посилання на об'єкт класу Triangle,
  // метод обчислює периметер
  public double Perimeter(Triangle T)
  {
    double a, b, c;
    a = Math.Sqrt(Math.Pow(T.x1 - T.x2, 2) + Math.Pow(T.y1 - T.y2, 2));
    b = Math.Sqrt(Math.Pow(T.x1 - T.x3, 2) + Math.Pow(T.y1 - T.y3, 2));
    c = Math.Sqrt(Math.Pow(T.x2 - T.x3, 2) + Math.Pow(T.y2 - T.y3, 2));
    return a + b + c;
  }
}

Як видно з вищенаведеного коду, метод Perimeter() отримує вхідним параметром посилання T на об’єкт класу Triangle. Саме посилання передається за значенням. З допомогою посилання T можна доступитись до методів та даних (полів) класу Triangle.
Використання класу Triangle та виклик методу Perimeter() з іншого програмного коду може бути таким:

...

// створення об'єкту класу
Triangle tr = new Triangle(1, 3, 4, 5, 0, 7);

double p;

// об'єкт (екземпляр) класу tr передається в метод Perimeter
p = tr.Perimeter(tr); // p = 12.20079

...

У вищенаведеному коді оголошується посилання з іменем tr на об’єкт класу Triangle. Потім це посилання передається в метод Perimeter() для обчислення периметру.

 

6. Чи можна змінити внутрішні дані об’єкту класу в методі, якому передається посилання на цей об’єкт?

Так можна. Якщо методу передається посилання на об’єкт, то це посилання (аргумент) копіюється у формальний параметр. Отже і аргумент і формальний параметр вказують на один і той же об’єкт. Тому з допомогою формального параметру методу (посилання) можна змінювати дані об’єкту що передавався в метод.

Наприклад. Оголошується клас DemoInt, в якому є:

 • внутрішня змінна t;
 • метод Change100(), що отримує посилання на клас DemoInt. У методі Change100() значення внутрішньої змінної t вхідного формального параметру змінюється на 100.

З метою демонстрації у функції Main() класу Program виконуються такі дії:

 • створюється об’єкт di класу DemoInt;
 • значення внутрішньої змінної t об’єкту di стає рівним 25;
 • викликається метод Change100(), в якому di.t стає рівним 100;
 • відбувається перевірка з допомогою змінної res. Змінна res = 100 а не 25. Це означає, що при передачі об’єкту класу за посиланням в метод, дані цього об’єкту можна змінити в цьому методі.
// оголошення класу, що містить 1 внутрішній член даних
class DemoInt
{
  public int t; // внутрішня змінна

  // метод отримує посилання на об'єкт класу DemoInt
  public void Change100(DemoInt di)
  {
    di.t = 100; // змінити член даних об'єкту di
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    // створення об'єкту класу
    DemoInt d = new DemoInt();

    // зміна значення в об'єкті класу
    d.t = 25;

    // передача посилання в об'єкт класу
    d.Change100(d); // у методі змінюється значення d.t

    int res = d.t; // res = 100, відбулась зміна: d.t = 100

    return;
  }
}

 


Зв’язані теми