C++. Черга. Способи реалізації черги. Реалізація черги як динамічного масиву
Черга. Способи реалізації черги. Представлення черги у вигляді динамічного масиву


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Структура даних “черга”. Особливості реалізації черги

Черга – це динамічна структура даних яка складається з набору елементів що розміщуються один за одним. При цьому додавання елементів здійснюється з однієї сторони, а видалення (витягування) – з іншої сторони.
Черга працює за принципом FIFO (First In – First Out), тобто “першим прийшов – першим вийшов”. На рисунку 1 відображено принцип роботи черги.

Динамічна структура даних "черга"

Рисунок 1. Динамічна структура даних “черга”

Однією з особливостей черги є те, що у черзі частина послідовних елементів може бути зайнятою на даний момент часу (рисунок 2).

Черга, в якій частина елементів зайнята на даний момент часу

Рисунок 2. Черга, в якій частина елементів зайнята на даний момент часу

У повсякденному житті використання черги зустрічається досить часто, наприклад:

 • черга в магазині;
 • черга документів на роздрук на принтері;
 • послідовність операторів в алгоритмі які виконуються один за одним;
 • інші випадки.

 

2. Види черг

Розрізняють такі види черг:

 • проста черга;
 • кільцева черга. У такій черзі елемент, який виходить з початку черги, буде поміщений в її кінець;
 • черга з пріоритетами. У такій черзі елементи розміщуються за їх пріоритетами (ваговими коефіцієнтами). Першим з черги виходить елемент з найвищим пріоритетом.

Будь-який вид черги може мати обмеження на розмір черги (кількість елементів у черзі).

 

3. Способи реалізації черги

У програмі чергу можна реалізовувати у вигляді:

 • статичного масиву з обмеженням на розмір в черзі;
 • динамічного масиву;
 • однозв’язного списку;
 • двохзв’язного списку.

 

4. Кільцева черга

У кільцевій черзі елемент, який виходить (видаляється) з черги поміщається в її кінець (рисунок 3).

Динамічна структура даних "Кільцева черга"

Рисунок 3. Кільцева черга

На рисунку 4 зображено роботу кільцевої черги у випадку, якщо частина елементів зайнята.

Динамічні структури даних. Кільцева черга. Випадок коли частина елементів зайнята

Рисунок 4. Кільцева черга. Випадок коли частина елементів зайнята

Приклади кільцевої черги:

 • рух трамваїв за круговим маршрутом;
 • черга подій для їх обробки в ОС Windows.

 

5. Черга з пріоритетами. Способи реалізації

У черзі з пріоритетами першим виходить (видаляється) той елемент, який має найвищий пріоритет. У черзі з пріоритетами кожному елементу ставиться у відповідність пріоритет (ваговий коефіцієнт).

Черга з пріоритетами може бути таких видів:

 • черга з пріоритетним включенням. У цьому випадку елемент, який додається в чергу, одразу розміщується в ній згідно з його пріоритетом (рисунок 5). При видаленні, цей елемент просто витягується з його кінця;
 • черга з пріоритетним виключенням. У цьому випадку новий елемент просто додається в кінець черги. А витягування елементу з черги здійснюється за його пріоритетом, тобто витягується елемент з найвищим пріоритетом (рисунок 6).

Черга з пріоритетним включенням. Додавання нового елементу згідно з його пріоритетом

Рисунок 5. Черга з пріоритетним включенням.
Додавання нового елементу згідно з його пріоритетом

Черга з пріоритетним виключенням. Елемент додається в кінець черги, витягується згідно з пріоритетом

Рисунок 6. Черга з пріоритетним виключенням.
Елемент додається в кінець черги, витягується згідно з пріоритетом


 

6. Приклад реалізації черги у вигляді динамічного масиву

У прикладі оголошується шаблонний клас Queue, який реалізує чергу у вигляді динамічного масиву для деякого узагальненого типу T.

У класі реалізовано наступні поля та методи:

 • цілочисельна внутрішня змінна count – кількість елементів у черзі;
 • внутрішня змінна p – покажчик на тип T. Цей покажчик є масивом даних що утворюють чергу. Елемент масиву з індексом 0 є початком черги. Елемент з індексом count-1 є кінець черги;
 • конструктор за замовчуванням;
 • конструктор копіювання Queue(const Queue&);
 • оператор копіювання operator=(const Queue&);
 • метод push(), що додає елемент в кінець черги;
 • деструктор;
 • метод pop(), що витягує перший елемент з черги;
 • метод GetItem(), який читає перший елемент з черги не витягуючи його;
 • метод clear(), який очищає чергу;
 • метод IsEmpty(), який перевіряє чи черга пуста;
 • метод GetN() – повертає кількість елементів у черзі;
 • метод print() – виводить чергу на екран.

Програмний код класу наступний:

#include <iostream>
#include <new>
using namespace std;


// Динамічна структура даних типу "черга"
template <typename T>
class Queue
{
private:
 T* p; // динамічний масив
 int count; // к-сть елементів у черзі

public:
 // конструктор за замовчуванням
 Queue()
 {
  count = 0; // черга пуста
 }

 // конструктор копіювання 
 Queue(const Queue& obj)
 {
  // скопіювати obj в поточний об'єкт
  count = obj.count;

  try {
   // спроба виділити заново пам'ять для p
   p = new T[count];
   // заповнити значеннями
   for (int i = 0; i < count; i++)
    p[i] = obj.p[i];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   // якщо пам'ять не виділена, то вивести текст помилки
   cout << e.what() << endl;
   count = 0; // створити пусту чергу
  }
 }

 // додати елемент в чергу
 void push(T item)
 {
  T* p2; // оголосити додатковий покажчик
  p2 = p; // перенаправити додатковий покажчик на p

  try {
   // спроба виділити новий фрагмент пам'яті для p, але на 1 більше
   p = new T[count + 1];

   // скопіювати дані з ділянки на яку вказує p2 (старі дані)
   // в ділянку, на яку вказує p
   for (int i = 0; i < count; i++)
    p[i] = p2[i];

   // скопіювати останній елемент
   p[count] = item;

   // збільшити к-сть елементів на 1
   count++;

   // звільнити попередньо виділену пам'ять
   if (count > 1)
    delete[] p2;
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   // якщо пам'ять не виділена
   cout << e.what() << endl; // вивести повідомлення про помилку

   // повернути старий покажчик на p
   p = p2;
  }
 }

 // витягнути перший елемент з черги
 T pop()
 {
  if (count == 0) // черга пуста
   return 0;

  // запам'ятати елемент, що витягується з черги
  T item;
  item = p[0];

  // сформувати нову ділянку пам'яті, яка на 1 менше
  try {
   T* p2;

   // спроба виділити пам'ять
   p2 = new T[count - 1];

   count--; // зменшити к-сть елементів у черзі

   // p=>p2
   for (int i = 0; i < count; i++)
    p2[i] = p[i + 1]; // копіюються усі крім першого елементу

   // звільнити ділянку, на яку вказує p
   if (count > 0)
    delete[] p;

   // перенаправити p на p2
   p = p2;

   // повернути витягнутий з черги елемент item
   return item;
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   // якщо пам'ять не виділилась, то повернути 0
   cout << e.what() << endl;
   return 0;
  }
 }

 // операторна функція operator=(), 
 // реалізує присвоювання об'єктів типу Queue
 Queue& operator=(const Queue& obj)
 {
  T* p2; // покажчик на додаткову пам'ять

  try {
   // спроба виділити нову ділянку пам'яті для p2
   p2 = new T[obj.count];

   // якщо пам'ять виділена успішно, 
   // можна звільняти попередньо виділену пам'ять для p
   if (count > 0)
    delete[] p;

   // скопіювати obj в поточний об'єкт
   p = p2; // перенаправити p на p2
   count = obj.count;

   // заповнити значеннями
   for (int i = 0; i < count; i++)
    p[i] = obj.p[i];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   // якщо пам'ять не виділилась, то вивести відповідне повідомлення
   cout << e.what() << endl;
  }
  return *this; // повернути поточний об'єкт
 }

 // деструктор
 ~Queue()
 {
  if (count > 0)
   delete[] p;
 }

 // прочитати перший елемент з черги не витягуючи його
 T GetItem()
 {
  if (count > 0)
   return p[0];
  else
   return 0;
 }

 // очищення черги
 void clear()
 {
  if (count > 0)
  {
   delete[] p;
   count = 0;
  }
 }

 // перевірка існування елементів у черзі
 bool IsEmpty()
 {
  return count == 0;
 }

 // кількість елементів у черзі
 int GetN()
 {
  return count;
 }

 // метод, що виводить чергу
 void print(const char* objName)
 {
  cout << "Object: " << objName << endl;
  for (int i = 0; i < count; i++)
   cout << p[i] << "\t";
  cout << endl;
  cout << "---------------------" << endl;
 }
};

void main()
{
 Queue<int> Q1;
 Q1.print("Q1");

 Q1.push(5);
 Q1.print("Q1");

 Q1.push(8);
 Q1.push(11);
 Q1.push(17); // Q1 = {5,8,11,17}
 Q1.print("Q1");

 int d;
 d = Q1.GetItem();
 cout << "d = " << d << endl;

 Q1.print("Q1");

 Queue<int> Q2 = Q1;
 Q2.print("Q2");

 Queue<int> Q3;
 Q3 = Q1 = Q2;
 Q1.push(333);
 Q2.push(555);

 Q1.print("Q1");
 Q2.print("Q2");
 Q3.print("Q3");

 Q2.clear();
 if (Q2.IsEmpty())
  cout << "OK" << endl;
 else
  cout << "NO" << endl;

 cout << "n = " << Q3.GetN() << endl;
}

Результат виконання програми

Object: Q1

---------------------
Object: Q1
5
---------------------
Object: Q1
5 8 11 17
---------------------
d = 5
Object: Q1
5 8 11 17
---------------------
Object: Q2
5 8 11 17
---------------------
Object: Q1
5 8 11 17 333
---------------------
Object: Q2
5 8 11 17 555
---------------------
Object: Q3
5 8 11 17
---------------------
OK
n = 4

 


Зв’язані теми