C++. Приклад реалізації черги з пріоритетами для шаблонного класу у вигляді динамічного масиву
Приклад реалізації черги з пріоритетами для шаблонного класу у вигляді динамічного масиву

Перед вивченням даної теми рекомендується ознайомитись з наступною темою:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Способи реалізації черги з пріоритетами

Черга з пріоритетами може бути реалізована одним з двох способів:

 • як черга з пріоритетним включенням (рисунок 1). При цьому способі елемент додається у чергу не в кінець а згідно з його пріоритетом. Витягується елемент звичайним способом – з початку черги;
 • як черга з пріоритетним виключенням (рисунок 2). При цьому способі елемент додається в кінець черги а витягується згідно з його пріоритетом. У випадку рівності пріоритетів, першим витягується той елемент, який був першим розміщений у черзі (елемент, що ближчий до початку черги).

Динамічна структура даних черга з пріоритетним включенням

Рисунок 1. Черга з пріоритетним включенням

 

Динамічна структура даних черга з пріоритетним виключенням

Рисунок 2. Черга з пріоритетним виключенням

 

2. Приклад реалізації черги з пріоритетами для шаблонного класу у вигляді динамічного масиву
2.1. Загальний опис роботи програми

У прикладі оголошується клас QueueP, що реалізує чергу з пріоритетним включенням. Тобто, кожен новий елемент що додається в чергу займає своє місце в залежності від пріоритету. Витягування елементу здійснюється звичайним шляхом. Черга реалізована у вигляді динамічного масиву.

У класі QueueP оголошуються:

 • A – динамічний масив елементів типу T. Ці елементи утворюють чергу;
 • P – динамічний масив пріоритетів кожного елементу з масиву A. Елементу A[0] відповідає пріоритет P[0], елементу A[1] відповідає пріоритет P[1] і т.д. Кількість елементів в масивах A і P однакова;
 • count – поточна кількість елементів у черзі;
 • конструктор за замовчуванням QueueP();
 • конструктор копіювання QueueP(const QueueP&);
 • деструктор ~QueueP();
 • оператор копіювання operator=(const QueueP&);
 • функція Push(), що додає новий елемент в чергу;
 • функція Pop(), що витягує елемент з черги;
 • функція Clear() – реалізує очищення черги;
 • функція Count() – повертає кількість елементів у черзі.

За бажанням можна додати інші додаткові функції для роботи черги.

 


2.2. Вихідний код програми

Вихідний код програми, що реалізує клас QueueP наступний.

#include <iostream>
#include <new>
using namespace std;

// Черга з пріоритетами для типу T
template <typename T>
class QueueP
{
private:
 T* A; // динамічний масив елементів типу T
 int* P; // масив пріоритетів
 int count; // к-сть елементів у черзі

public:
 // конструктори
 // конструктор без параметрів
 QueueP() { count = 0; }

 // конструктор копіювання
 QueueP(const QueueP& _Q)
 {
  try {
   // спроба виділити пам'ять
   A = new T[_Q.count];
   P = new int[_Q.count];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   // якщо пам'ять не виділилась то обробити помилку
   cout << e.what() << endl;
   count = 0;
   return;
  }

  // скопіювати _Q => *this
  count = _Q.count;

  // поелементне копіювання даних
  for (int i = 0; i < count; i++)
   A[i] = _Q.A[i];

  for (int i = 0; i < count; i++)
   P[i] = _Q.P[i];
 }

 // деструктор
 ~QueueP()
 {
  if (count > 0)
  {
   delete[] A;
   delete[] P;
  }
 }

 // оператор копіювання - щоб уникнути побітове копіювання
 QueueP operator=(const QueueP& _Q);

 // функція, що додає в чергу новий елемент
 void Push(T item, int priority);

 // функція, що витягує з черги перший елемент
 T Pop();

 // очищення черги
 void Clear()
 {
  if (count > 0)
  {
   delete[] A;
   delete[] P;
   count = 0;
  }
 }

 // повертає кількість елементів у черзі
 int Count()
 {
  return count;
 }

 // функція, що виводить чергу
 void Print(const char* objName);
};

// оператор копіювання
template <typename T>
QueueP<T> QueueP<T>::operator=(const QueueP& _Q)
{
 // 1. Звільнити пам'ять, яка була перед цим виділена для поточного об'єкту
 if (count > 0)
 {
  delete[] A;
  delete[] P;
  count = 0;
 }

 // 2. Спроба виділити новий фрагмент пам'яті
 try {
  A = new T[_Q.count];
  P = new int[_Q.count];
 }
 catch (bad_alloc e)
 {
  // якщо пам'ять не виділено, то вихід
  cout << e.what() << endl;
  return *this; // повернути пусту чергу
 }

 // 3. Якщо пам'ять виділено, то копіювання *this <= _Q
 count = _Q.count;

 // 4. Цикл копіювання даних
 for (int i = 0; i < count; i++)
 {
  A[i] = _Q.A[i];
  P[i] = _Q.P[i];
 }
 return *this;
}

// додає в чергу новий елемент item з пріоритетом priority
template <typename T>
void QueueP<T>::Push(T item, int priority)
{
 // 1. Створити новий масив-чергу та масив-пріоритет
 T* A2;
 int* P2;

 try {
  // спроба виділити пам'ять для нового масиву
  A2 = (T*)new T[count + 1];
  P2 = (int*)new int[count + 1];
 }
 catch (bad_alloc e)
 {
  // якщо пам'ять не виділено, то вихід
  cout << e.what() << endl;
  return;
 }

 // 2. Пошук позиції pos в масиві P згідно з пріоритетом priority
 int pos;

 if (count == 0)
  pos = 0;
 else
 {
  pos = 0;
  while (pos < count)
  {
   if (P[pos] < priority) break;
    pos++;
  }
 }

 // 3. Копіювання даних A2<=A; P2<=P
 // за формулою P = [0,1,...] + pos+1 + [pos+2,pos+3,...]
 // 3.1. Індекси масиву з номерами 0..pos
 for (int i = 0; i < pos; i++)
 {
  A2[i] = A[i];
  P2[i] = P[i];
 }

 // 3.2. Додати елемент в позиції pos
 A2[pos] = item;
 P2[pos] = priority;

 // 3.3. Елементи після позиції pos
 for (int i = pos + 1; i < count + 1; i++)
 {
  A2[i] = A[i - 1];
  P2[i] = P[i - 1];
 }

 // 4. Звільнити пам'ять, попередньо виділену для A та P
 if (count > 0)
 {
  delete[] A;
  delete[] P;
 }

 // 5. Перенаправити покажчики A->A2, P->P2
 A = A2;
 P = P2;

 // 6. Збільшити к-сть елементів у черзі на 1
 count++;
}

// Функція, що витягує з черги перший елемент
template <typename T>
T QueueP<T>::Pop()
{
 // 1. Перевірка
 if (count == 0)
  return 0;

 // 2. Оголосити тимчасові масиви
 T* A2;
 int* P2;

 // 3. Спроба виділити пам'ять для A2, P2
 try {
  A2 = new T[count - 1]; // на 1 елемент менше
  P2 = new int[count - 1];
 }
 catch (bad_alloc e)
 {
  // якщо пам'ять не виділено, то повернути 0 і вихід
  cout << e.what() << endl;
  return 0;
 }

 // 4. Запам'ятати перший елемент
 T item;
 item = A[0];

 // 5. Скопіювати дані з масивів A=>A2, P=>P2 без першого елементу
 for (int i = 0; i < count - 1; i++)
 {
  A2[i] = A[i + 1];
  P2[i] = P[i + 1];
 }

 // 6. Звільнити попередньо виділену пам'ять для A, P
 if (count > 0)
 {
  delete[] A;
  delete[] P;
 }

 // 7. Поправити к-сть елементів у черзі
 count--;

 // 8. Перенаправити покажчики A->A2, P->P2
 A = A2;
 P = P2;

 // 9. Повернути перший елемент черги
 return item;
}

// Функція, що виводить чергу на екран
template <typename T>
void QueueP<T>::Print(const char* objName)
{
 cout << "Object: " << objName << endl;
 for (int i = 0; i < count; i++)
  cout << A[i] << ":" << P[i] << "\t" << endl;
 cout << endl;
 cout << "---------------" << endl;
}

void main()
{
 QueueP<int> Q1;
 QueueP<int> Q2 = Q1;

 Q1.Push(15, 7);
 Q1.Push(18, 9);
 Q1.Push(18, 9);
 Q1.Push(18, 9);
 Q1.Push(1, 3);
 Q1.Push(8, 6);
 Q1.Push(11, 6);
 Q1.Push(4, 6);
 Q1.Print("Q1");

 int d;
 d = Q1.Pop();
 d = Q1.Pop();
 d = Q1.Pop();
 d = Q1.Pop();
 Q1.Print("Q1");
 cout << "d = " << d << endl;

 QueueP<int> Q3 = Q1; // конструктор копіювання
 Q3.Print("Q3");

 QueueP<int> Q4;
 Q4 = Q3 = Q1; // оператор присвоєння копіюванням
 Q4.Print("Q4");
 cout << "count = " << Q4.Count() << endl;

 Q4.Clear();
 Q4.Print("Q4");

 cout << "count = " << Q4.Count() << endl;
}

 

3. Результат виконання програми

Результат роботи програми

Object: Q1
18:9
18:9
18:9
15:7
8:6
11:6
4:6
1:3

---------------
Object: Q1
8:6
11:6
4:6
1:3

---------------
d = 15
Object: Q3
8:6
11:6
4:6
1:3

---------------
Object: Q4
8:6
11:6
4:6
1:3

---------------
count = 4
Object: Q4

---------------
count = 0

 


Зв’язані теми