Java. Серіалізація об’єктів. Ключове слово transient. Приклади
Серіалізація об’єктів. Ключове слово transient. Приклади


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Що таке серіалізація? Переваги серіалізації

Мова програмування Java має потужні засоби для забезпечення механізму серіалізації. Серіалізація – можливість об’єкту зберігати власні дані (стан об’єкту) в байтовому потоці з метою подальшого відтворення цих даних (стану) при наступних запусках програми. Іншими словами, поточні значення внутрішніх змінних в об’єкті можна зберегти (наприклад, у файл), а потім відновити в потрібний момент.

Механізм серіалізації дає наступні переваги:

 • об’єкт, для якого застосовується серіалізація, існує між запусками програми. Цей механізм називається легковаговим довгостроковим зберіганням об’єктів (lightweight persistence). Об’єкт спочатку зберігається на диску, потім відновлюється в початковий стан при наступному запуску програми;
 • забезпечується віддалений виклик методів Java, який дозволяє працювати з об’єктами, що “розміщуються” на віддалених комп’ютерах так, якби вони існували на вашому комп’ютері;
 • необхідність збереження поточної інформації про стан візуальних компонент JavaBean;
 • використання в об’єктах класів, що потребують збереження поточного стану.

 

2. Реалізація серіалізації у програмах на Java

У мові Java для того, щоб здійснити серіалізацію об’єкта в програмі потрібно дотримуватись певних рекомендацій. Усі класи, що зв’язані з серіалізацією, мають реалізувати інтерфейс Serializable. Це означає, що клас, який реалізує серіалізацію, повинен виглядати приблизно наступним чином:

class MySerializeClass implements Serializable {
  ...
}

так само клас, екземпляр якого серіалізується також має реалізувати інтерфейс Serializable:

class MyDataClass implements Serializable {
  ...
}

 

2.1. Запис об’єкту в файл

Якщо створено об’єкт dataObj деякого класу DataClass, то щоб зберегти цей об’єкт потрібно виконати наступні дії.

1. Створити вихідний потік fOut типу OutputStream. У випадку збереження об’єкту в файлі створюється вихідний потік типу FileOutputStream

FileOutputStream fOut = new FileOutputStream(filename);

тут filename – ім’я файлу, в який буде збережено об’єкт.

Клас FileOutputStream є підкласом абстрактного класу OutputStream.

2. Упакувати файловий об’єкт fOut в інший об’єкт типу ObjectOutputStream

ObjectOutputStream objOut = new ObjectOutputStream(fOut);

У результаті створюється потік objOut.

3. Записати екземпляр dataObj в потік objOut. Для цього використовується вбудований метод writeObject()

objOut.writeObject(dataObj);

4. Закрити обидва створені потоки

objOut.close();
fOut.close();

 

2.2. Читання об’єкту з файлу

Якщо об’єкт попередньо збережено, то для того, щоб відновити його стан з файлу, потрібно виконати наступні дії.

1. Створити екземпляр fInput класу FileInputStream

FileInputStream fInput = new FileInputStream(filename);

тут filename – ім’я файлу (тип String), в якому попередньо було збережено об’єкт.

2. Створити екземпляр objInput класу ObjectInputStream, в який упакувати екземпляр fInput класу FileInputStream

ObjectInputStream objInput = new ObjectInputStream(fInput);

3. Зчитати екземпляр з допомогою методу readObject(). Наприклад, якщо потрібно зчитати екземпляр класу DataClass, то код читання буде наступним

DataClass dObj = (DataClass)objInput.readObject();

4. Закрити потоки fInput та objInput

objInput.close();
fInput.close();

 

3. Яке призначення модифікатора transient?

Модифікатор transient використовується, коли виникає необхідність зберегти об’єкт (екземпляр) класу (виконати серіалізацію). Модифікатор transient встановлюється перед оголошенням внутрішньої змінної класу, значення якої не повинно зберігатись у випадку збереження об’єкту. З допомогою модифікатора transient можна програмно вказати дані, які не потрібно зберігати при серіалізацїі об’єкту.

Наприклад. У нижченаведеному класі Book змінна price оголошена з модифікатором transient.

class Book {
  String title;
  String author;
  int year;
  transient double price; // Ця змінна зберігатись не буде
}

Це означає, що при запису в файл будь-якого екземпляру класу Book, записуватись будуть значення змінних title, author, year крім змінної price.

 

4. Приклад серіалізації та використання модифікатора transient. Класи ObjectInputStream та ObjectOutputStream

У прикладі оголошується два класи:

 • клас DataClass, що містить дані, які будуть збережені. Зберігається екземпляр цього класу;
 • клас SerializeClass, який містить методи запису екземпляру типу DataClass.

Обидва класи реалізують інтерфейс Serializable.

У класі DataClass оголошуються:

 • внутрішні змінні a, b. Змінна b оголошена як transient-змінна. Це означає, що при запису в файл екземляру типу DataClass, значення змінної b записуватись не буде;
 • конструктор DataClass(int, int);
 • методи доступу до внутрішніх змінних GetA(), GetB(), SetA(), SetB();
 • метод Print(), що виводить значення внутрішніх змінних.

У класі SerializeClass оголошуються:

 • метод SaveData(), що реалізує запис екземпляру типу DataClass у заданий файл;
 • метод ReadData(), який повертає екземпляр типу DataClass, що був раніше записаний у файлі.

 

// Серіалізація об'єктів

import java.io.*;

// Клас, екземпляр якого потрібно буде записати/зчитати з файлу
class DataClass implements Serializable {
 // Внутрішня змінна
 private int a;
 private transient int b; // ця змінна зберігатись не буде

 // Конструктор
 DataClass(int a, int b) {
  this.a = a;
  this.b = b;
 }

 // Методи доступу
 int GetA() {
  return a;
 }

 int GetB() {
  return b;
 }

 void SetA(int a) {
  this.a = a;
 }

 void SetB(int b) {
  this.b = b;
 }

 // Метод, що виводить дані
 void Print() {
  System.out.println("a = " + a + ",   b = " + b);
 }
}

// Клас, що містить методи серіалізації (запису/читання даних) класу DataClass
public class SerializeClass implements Serializable {
 // Метод, що здійснює запис екземпляру класу DataClass у файл filename
 static void SaveData(DataClass dataObj, String filename)
   throws ClassNotFoundException, IOException {

  // 1. Створити екземпляр класу FileOutputStream - створити файловий потік
  FileOutputStream fOut = new FileOutputStream(filename);

  // 2. Створити екземпляр objOut класу ObjectOutputStream - потік запису об'єктів
  ObjectOutputStream objOut = new ObjectOutputStream(fOut);

  // 3. Записати екземпляр dataObj у потік objOut
  // 3.1. Записати коментар
  objOut.writeObject("Storage the dataObj instance\n");

  // 3.2. Записати екземпляр
  objOut.writeObject(dataObj);

  // 4. Закрити потік objOut
  objOut.close();

  // Закрити файловий потік
  fOut.close();
 }

 static DataClass ReadData(String filename)
   throws ClassNotFoundException, IOException      {

  // 1. Створити екземпляр класу FileInputStream
  FileInputStream fInput = new FileInputStream(filename);

  // 2. Створити екземпляр класу ObjectInputStream
  ObjectInputStream objInput = new ObjectInputStream(fInput);

  // 3. Зчитати дані з файлу filename в екземпляр dataObj
  // 3.1. Зчитати рядок пояснення
  String s = (String)objInput.readObject();

  // 3.2. Зчитати екземпляр типу DataClass
  DataClass dObj = (DataClass)objInput.readObject();

  // 4. Закрити потоки
  objInput.close();
  fInput.close();

  // 5. Повернути результат
  return dObj;
 }

 public static void main(String[] args) 
   throws ClassNotFoundException, IOException {

  // 1. Записати екземпляр класу DataClass у файл "myFile.dat"
  // 1.1. Створити об'єкт класу DataClass
  DataClass objData = new DataClass(5, 8);

  // 1.2. Записати об'єкт objData у файл "myFile.dat"
  SaveData(objData, "myFile.dat");

  // 2. Зчитати екземпляр класу DataClass з файлу "myFile.dat"
  // 2.1. Оголосити посилання на DataClass
  DataClass objData2;

  // 2.2. Зчитати дані в objData2
  objData2 = ReadData("myFile.dat");

  // 2.3. Вивести дані
  objData2.Print(); // a = 5,   b = 0 - значення змінної b не записувалось
 }
}

 

5. Чи зберігаються методи класу під час серіалізації?

Ні. При використанні механізму серіалізації, зберігаються тільки дані (внутрішні змінні).

 

6. Приклад класу, що містить методи серіалізації екземпляру даного класу

У прикладі розроблено клас Sphere, в якому визначені методи:

 • запису в файл поточного екземпляру класу;
 • читання даних з файлу поточного класу.

Клас містить методи серіалізації екземпляру даного класу.

Текст класу наступий

// Клас, що містить методи серіалізації об'єкту даного класу

import java.io.*;

class Sphere implements Serializable {

 // Внутрішня змінна - радіус сфери
 private double radius;

 // Методи доступу
 public double GetR() {
  return radius;
 }

 public void SetR(double radius) {
  this.radius = radius;
 }

 // Методи серіалізації об'єкту даного класу
 public void SaveToFile(String filename)
   throws ClassNotFoundException, IOException {

  // 1. Створити екземпляр класу FileOutputStream - створити файловий потік
  FileOutputStream fOut = new FileOutputStream(filename);

  // 2. Створити екземпляр objOut класу ObjectOutputStream - потік запису об'єктів
  ObjectOutputStream objOut = new ObjectOutputStream(fOut);

  // 3. Записати поточний екземпляр this у потік objOut
  objOut.writeObject(this);

  // 4. Закрити потік objOut
  objOut.close();

  // 5. Закрити файловий потік
  fOut.close();
 }

 public Sphere ReadFromFile(String filename)
   throws ClassNotFoundException, IOException {

  // 1. Створити екземпляр класу FileInputStream
  FileInputStream fInput = new FileInputStream(filename);

  // 2. Створити екземпляр класу ObjectInputStream
  ObjectInputStream objInput = new ObjectInputStream(fInput);

  // 3. Зчитати дані з файлу filename в екземпляр dObj
  Sphere dObj = (Sphere)objInput.readObject();

  // 4. Закрити потоки
  objInput.close();
  fInput.close();

  // 5. Повернути результат
  return dObj;
 }

 // Метод обчислення об'єму кулі
 public double Volume() {
  if (radius > 0)
   return 4.0 / 3.0 * Math.PI*radius*radius*radius;
  return 0.0;
 }
}

public class DemoSerialization implements Serializable {

 public static void main(String[] args)
   throws ClassNotFoundException, IOException {

  // 1. Записати екземпляр класу Sphere у файл "myfile.dat"
  // 1.1. Створити екземпляр sp
  Sphere sp = new Sphere();

  // 1.2. Встановити радіус
  sp.SetR(25.5);

  // 1.3. Записати sp у файл
  sp.SaveToFile("myfile.dat");

  // 2. Зчитати раніше записаний екземпляр з файлу
  // 2.1. Оголосити нове посилання sp2 типу Sphere
  Sphere sp2 = new Sphere();

  // 2.2. Зчитати sp2
  sp2 = sp2.ReadFromFile("myfile.dat");

  // 2.3. Вивести значення в sp2
  System.out.println("sp2.radius = " + sp2.GetR());
 }
}

Результат роботи програми

sp2.radius = 25.5

 


Зв’язані теми