C++. Приклади збереження/читання об’єктів класу. Серіалізація

Приклади збереження/читання об’єктів класу. Серіалізація

Дана тема містить приклади виконання серіалізації об’єктів класів. У найбільш загальному випадку, серіалізація це властивість об’єкту зберігати свій стан у файловому потоці та (за вимогою) відновлювати його.


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Приклад розробки класу, що містить засоби запису у файл та читання з файлу поточного екземпляру. Клас реалізує масив чисел типу double*

У прикладі демонструється властивість екземпляру класу зберігати свій стан у файлі та відновлювати його з файлу. Під станом об’єкту розуміється поточне значення внутрішніх даних (полів) об’єкту.

Розроблено клас, який містить наступні складові:

 • A – масив чисел типу double;
 • count – поточна кількість елементів у масиві;
 • конструктор ArrayNumbers(double*, int) – ініціалізує внутрішній масив зовнішніми даними;
 • конструктор ArrayNumbers() – створює масив нульової довжини;
 • конструктор копіювання ArrayNumbers(const ArrayNumbers&);
 • операторна функція operator=(const ArrayNumbers&);
 • деструктор ~ArrayNumbers();
 • метод Print() – виводить вміст поточного екземпляру;
 • метод SaveToFile(char*) – записує поточний екземпляр у файл;
 • метод ReadFromFile(char*) – зчитує поточний екземпляр з файлу.

 

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

// Масив чисел
class ArrayNumbers
{
private:
 // Внутрішні поля
 double* A;
 int count;

public:
 // Конструктори
 ArrayNumbers(double* _A, int _count)
 {
  try
  {
   count = _count;
   A = new double[count];
   for (int i = 0; i < _count; i++)
    A[i] = _A[i];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   cout << e.what() << endl;
  }
 }

 // Конструктор без параметрів
 ArrayNumbers()
 {
  count = 0;
 }

 // Конструктор копіювання
 ArrayNumbers(const ArrayNumbers& obj)
 {
  try
  {
   count = obj.count;
   A = new double[count];
   for (int i = 0; i < count; i++)
    A[i] = obj.A[i];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   cout << e.what() << endl;
  }
 }

 // Оператор копіювання
 ArrayNumbers& operator=(const ArrayNumbers& obj)
 {
  // звільнити попередньо виділену пам'ять
  if (count > 0)
   delete[] A;

  try
  {
   count = obj.count;
   A = new double[count];
   for (int i = 0; i < count; i++)
    A[i] = obj.A[i];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   cout << e.what() << endl;
  }
 }

 // Деструктор
 ~ArrayNumbers()
 {
  if (count > 0)
   delete[] A;
 }

 // Функція виведення вмісту поточного екземпляру
 void Print(string msg)
 {
  cout << msg;
  cout << ": A => { ";
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
   cout << A[i] << " ";
  }
  cout << "}" << endl;
 }

 // Методи серіалізації
 // Запис поточного екземпляру в файл
 bool SaveToFile(const char* filename)
 {
  // 1. Створити екземпляр класу ofstream
  ofstream outF(filename, ios::out | ios::binary);

  if (!outF)
   return false;

  // 2. Записати кількість елементів у масиві
  outF.write((char*)&count, sizeof(count));

  // 3. Записати безпосередньо масив
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
   outF.write((char*)&A[i], sizeof(A[i]));
  }

  // 4. Закрити файл
  outF.close();

  // 5. Повернути true
  return true;
 }

 // Читання масиву з файлу та запис у поточний екземпляр
 bool ReadFromFile(const char* filename)
 {
  // 1. Створити екземпляр класу ifstream, спроба відкриття файлу
  ifstream inF(filename, ios::in | ios::binary);

  if (!inF)
   return false;

  // 2. Спочатку звільнити попередньо виділену пам'ять для масиву
  if (count > 0)
   delete[] A;

  // 3. Зчитати кількість елементів у масиві
  inF.read((char*)&count, sizeof(int));

  try
  {
   // 4. Спроба виділити пам'ять для елементів масиву
   A = new double[count];
  }
  catch (bad_alloc e)
  {
   // 5. Якщо спроба невдала, то вийти з функції
   cout << e.what();
   inF.close(); // закрити файл
   return false;
  }

  // 6. Зчитати масив поелементно
  double x;
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
   inF.read((char*)&x, sizeof(double)); // зчитати 1 елемент типу double
   A[i] = x;
  }

  // 7. Закрити файловий потік
  inF.close();

  // 8. Вихід з кодом true - файл прочитано
  return true;
 }
};

void main()
{
 // 1. Створити тестовий масив
 double AD[] = { 2.8, 3.5, 1.4, 7.0, 2.5 };

 // 2. Створити екземпляр A1 класу ArrayNumbers
 // та записати його у файл file1.bin
 ArrayNumbers A1(AD, 5);
 A1.Print("A1"); // A1 = { 2.8, 3.5, 1.4, 7.0, 2.5 }
 A1.SaveToFile("file1.bin");

 // 3. Створити екземпляр A2 класу ArrayNumbers який містить нульовий масив
 //  та заповнити його даними з файлу file1.bin
 ArrayNumbers A2;
 A2.Print("A2"); // A2 = { }
 A2.ReadFromFile("file1.bin");
 A2.Print("A2"); // A2 = { 2.8, 3.5, 1.4, 7.0, 2.5 }
}

Результат виконання програми

A1: A => { 2.8 3.5 1.4 7 2.5 }
A2: A => { }
A2: A => { 2.8 3.5 1.4 7 2.5 }

 

2. Приклад запису/читання об’єкту класу, що містить поля типу string

Щоб записати рядок типу string у бінарний файл потрібно виконати наступну послідовність дій:

 • отримати довжину рядка (кількість символів). Це є ціле число типу int;
 • записати довжину рядка у файл;
 • записати кожен символ рядка у файл в циклі.

Щоб зчитати рядок з файлу в об’єкт типу string потрібно дотримуватись такої послідовності:

 • зчитати довжину рядка з файлу як тип int;
 • в циклі посимвольно зчитати увесь рядок в деяку ділянку пам’яті або використати додавання символа в кінець рядка в кожній ітерації циклу.

У прикладі реалізується серіалізація об’єкту типу BOOK. Клас BOOK описує книгу, яка містить наступні поля:

 • author – назва автора книги. Це поле типу string;
 • title – заголовок книги, поле типу string;
 • year – рік видання;
 • price – вартість книги.

Клас також містить ряд методів оперування даними про книгу та збереження/читання цих даних:

 • BOOK() – параметризований конструктор;
 • Author() – метод, що повертає ім’я автора книги;
 • Title() – заголовок книги;
 • Year() – рік видання;
 • Price() – вартість книги;
 • SaveToFile() – метод, що записує поточне значення внутрішніх полів у файл;
 • ReadFromFile() – метод, що зчитує значення полів з файлу.

Текст демонстраційної програми наступний.

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

// Клас, що описує книгу
class BOOK
{
private:
 // Внутрішні поля
 string author; // автор
 string title; // назва книги
 int year; // рік видання
 float price; // вартість

public:
 // Конструктор
 BOOK(string _author, string _title, int _year, float _price)
 {
  author = _author;
  title = _title;
  year = _year;
  price = _price;
 }

 // Методи читання даних
 string Author() { return author; }
 string Title() { return title; }
 int Year() { return year; }
 float Price() { return price; }

 // Метод, що виводить значення полів (внутрішній стан об'єкту)
 void Print(string msg)
 {
  cout << msg << endl;
  cout << "Author = " << author << endl;
  cout << "Title = " << title << endl;
  cout << "Year = " << year << endl;
  cout << "Price = " << price << endl;
  cout << "-----------------------------" << endl;
 }

 // Методи запису/читання поточних даних (серіалізації)
 bool SaveToFile(const char* filename)
 {
  // 1. Створити екземпляр класу ofstream
  ofstream outF(filename, ios::out | ios::binary);

  // 2. Перевірка, чи файл створено,
  // якщо не створено то вихід з кодом false
  if (!outF.is_open()) return false;

  // 3. Записати дані полів
  // 3.1. Поле author типу string
  // 3.1.1. Визначити довжину рядка типу string
  int len = author.length();

  // 3.1.2. Записати довжину рядка author
  outF.write((char*)&len, sizeof(int));

  // 3.1.3. Записати кожен символ рядка в циклі
  for (int i = 0; i < author.length(); i++)
   outF.write((char*)&author[i], sizeof(author[i]));

  // 3.2. Поле title типу string
  // 3.2.1. Отримати довжину рядка
  len = title.length();

  // 3.2.2. Записати довжину рядка title
  outF.write((char*)&len, sizeof(int));

  // 3.2.3. Записати посимвольно рядок
  for (int i = 0; i < title.length(); i++)
   outF.write((char*)&title[i], sizeof(title[i]));

  // 3.3. Поле year типу int
  outF.write((char*)&year, sizeof(int));

  // 3.4. Поле price типу float
  outF.write((char*)&price, sizeof(float));

  // 4. Закрити файл
  outF.close();

  // 5. Код повернення
  return true;
 }

 // Читання масиву з файлу та запис у поточний екземпляр
 bool ReadFromFile(const char* filename)
 {
  // 1. Створити екземпляр класу ifstream
  ifstream inF(filename, ios::in | ios::binary);

  // 2. Перевірка, чи файл відкрито успішно
  if (!inF.is_open()) return false;

  // 3. Читання полів об'єкту
  // 3.1. Поле author
  // 3.1.1. Зчитати кількість елементів у полі author
  int len;
  inF.read((char*)&len, sizeof(int));

  // 3.1.2. Зчитати рядок в циклі
  char c;
  author = "";
  for (int i = 0; i < len; i++)
  {
   inF.read((char*)&c, sizeof(c));
   author += c;
  }

  // 3.2. Поле title типу string
  // 3.2.1. Отримати довжину рядка
  inF.read((char*)&len, sizeof(int));

  // 3.2.2. Зчитати рядок в циклі
  title = "";
  for (int i = 0; i < len; i++)
  {
   inF.read((char*)&c, sizeof(c));
   title += c;
  }

  // 3.3. Поле year типу int
  inF.read((char*)&year, sizeof(int));

  // 3.4. Поле price типу float
  inF.read((char*)&price, sizeof(float));

  // Закрити файл
  inF.close();

  // Код повернення
  return true;
 }
};

void main()
{
 // 1. Створити об'єкт типу BOOK
 BOOK obj1("Author", "Title", 2000, 2.55);

 // 2. Зберегти об'єкт obj1
 obj1.Print("obj1");

 // 3. Записати у файл obj1 => "obj1.bin"
 obj1.SaveToFile("obj1.bin");

 // 4. Створити другий об'єкт типу BOOK
 BOOK obj2("--", "--", 3000, 10.88);
 obj2.Print("obj2");

 // 5. Зчитати дані з файлу obj1.bin в об'єкт obj2
 // "obj1.bin" => obj2
 obj2.ReadFromFile("obj1.bin");

 // 6. Вивести зчитаний об'єкт
 obj2.Print("obj2 <= obj1.bin");
}

Результат виконання програми

obj1
Author = Author
Title = Title
Year = 2000
Price = 2.55
-----------------------------
obj2
Author = --
Title = --
Year = 3000
Price = 10.88
-----------------------------
obj2 <= obj1.bin
Author = Author
Title = Title
Year = 2000
Price = 2.55
-----------------------------

 

3. Приклад запису/читання об’єкту класу, що містить вкладені об’єкти іншого класу

Даний приклад розглядає випадок, коли в класі оголошуються об’єкти (екземпляри) іншого класу і ці об’єкти потрібно коректно зберігати та зчитувати. За наведеним прикладом можна зберігати та зчитувати структурні змінні (структури).

Щоб зберегти вкладені об’єкти в класі потрібно отримати безпосередньо дані цих об’єктів у вигляді примітивних типів (int, doulbe, char тощо).

При записі та зчитуванні цих даних (внутрішніх полів) об’єктів важливо дотримуватись наступного правила:

 • послідовність записуваних даних повинна співпадати з послідовністю зчитуваних даних. Так, наприклад, якщо записуються дані x, y, z, то в такому самому порядку ці дані повинні зчитуватись.

У прикладі демонструється збереження екземпляру класу Line, в якому є два вбудовані об’єкти типу Point. Для запису/зчитування у класі Line відповідно реалізовано два методи SaveToFile() та ReadFromFile().

Текст демонстраційної програми наступний

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

// Клас, що описує точку на координатній площині
class Point
{
private:
 // Внутрішні поля
 double x, y;

public:
 // Конструктор
 Point(double _x, double _y) : x(_x), y(_y) { }

 // Методи доступу
 void SetXY(double _x, double _y)
 {
  x = _x; y = _y;
 }
 double X() { return x; }
 double Y() { return y; }

 // Метод, що виводить значення x,y
 void Print(string msg)
 {
  cout << msg << " => x = " << x << ", y = " << y << endl;
 }
};

// Клас, що описує лінію
class Line
{
private:
 Point p1; // перша точка
 Point p2; // друга точка

public:
 // Конструктор
 Line(double _x1, double _y1, double _x2, double _y2) :
  p1(_x1, _y1), p2(_x2, _y2) { }

 // Методи доступу
 Point P1() { return p1; }
 Point P2() { return p2; }

 // Метод, що виводить координати точок лінії
 void Print(string msg)
 {
  cout << msg << endl;
  p1.Print("p1");
  p2.Print("p2");
  cout << "-----------------------" << endl;
 }

 // Методи, що записують/зчитують дані
 bool SaveToFile(const char* filename)
 {
  // 1. Створити екземпляр outF, який зв'язаний з файлом filename,
  // тут
  // - ios::out - файл відкривається для запису;
  // - ios::binary - файл відкривається у двійковому режимі.
  ofstream outF(filename, ios::out | ios::binary);

  // 2. Перевірка, чи файл створено
  if (!outF.is_open()) return false;

  // 3. Записати дані полів p1, p2 типу Point
  double x1 = p1.X();
  double y1 = p1.Y();
  double x2 = p2.X();
  double y2 = p2.Y();

  outF.write((char*)&x1, sizeof(x1));
  outF.write((char*)&y1, sizeof(y1));
  outF.write((char*)&x2, sizeof(x2));
  outF.write((char*)&y2, sizeof(double)); // можна й так

  // 4. Закрити файл
  outF.close();
 }

 bool ReadFromFile(const char* filename)
 {
  // 1. Створити екземпляр inF, який зв'язаний з файлом filename
  ifstream inF(filename, ios::in | ios::binary);

  // 2. Перевірка, чи файл відкрито успішно
  if (!inF.is_open()) return false;

  // 3. Читання координат лінії у тимчасові змінні
  double x1, y1, x2, y2;

  // порядок читання полів повинен співпадати з порядком запису
  inF.read((char*)&x1, sizeof(double));
  inF.read((char*)&y1, sizeof(double));
  inF.read((char*)&x2, sizeof(x2));
  inF.read((char*)&y2, sizeof(y2));

  // 4. Запис координат у внутрішні поля поточного об'єкту
  p1.SetXY(x1, y1);
  p2.SetXY(x2, y2);

  // 5. Закрити файл
  inF.close();
 }
};

void main()
{
 // 1. Створити першу лінію та вивести її
 Line L1(2.5, 3.8, 4.1, 7.9);
 L1.Print("L1");

 // 2. Створити другу лінію та вивести її
 Line L2(1.0, 1.0, 2.0, 2.0);
 L2.Print("L2");

 // 3. Записати першу лінію у файл "line.bin"
 L1.SaveToFile("line.bin");

 // 4. Зчитати дані з файлу "line.bin" та записати їх в об'єкт L2
 L2.ReadFromFile("line.bin");

 // 5. Вивести значення об'єкту L2
 L2.Print("L2 <= L1:");
}

Результат роботи програми

L1
p1 => x = 2.5, y = 3.8
p2 => x = 4.1, y = 7.9
-----------------------
L2
p1 => x = 1, y = 1
p2 => x = 2, y = 2
-----------------------
L2 <= L1:
p1 => x = 2.5, y = 3.8
p2 => x = 4.1, y = 7.9
-----------------------

 


Споріднені теми