Бази даних. SQL. Модифікація таблиць. Оператор ALTER TABLE

Модифікація таблиць. Оператор ALTER TABLE

Перед вивченням даної теми рекомендується ознайомитись з наступною темою:


Зміст


Пошук на інших ресурсах:

1. Модифікація таблиці. Оператор ALTER TABLE. Особливості застосування

Оператор ALTER TABLE призначений для модифікації таблиці, яка була раніше створена. Оператор дозволяє виконувати наступні базові операції:

 • додавати нові поля до таблиці;
 • видаляти поля з таблиці;
 • змінювати тип даних полів;
 • додавати та видаляти обмеження на поля;
 • інше.

Оператор має широкий спектр можливостей. У даній темі розглядаються тільки деякіосновні з них, а саме:

 • додавання нових полів. Це забезпечується з допомогою ключового слова ADD;
 • видалення полів. Тут використовується ключове слово DROP у поєднанні з словом COLUMN;
 • редагування полів. У цьому випадку застосовується комбінація слів ALTER COLUMN.

 

2. Зміна параметрів існуючого поля. Комбінація ключових слів ALTER COLUMN

Щоб змінити тип поля, використовується наступний спрощений синтаксис

ALTER TABLE [Table_Name]
  ALTER COLUMN Column_Name New_Type NewRestrictions

тут

 • Table_Name – ім’я таблиці, яка була створена раніше;
 • Column_Name – назва поля таблиці Table_Name, яке було створене раніше;
 • New_Type – назва типу, що призначається полю Column_Name;
 • New_Restrictions – обмеження, що накладаються на поле. Тут можна задавати нові обмеження, які раніше не були накладені.

Рекомендовано, щоб на момент зміни, таблиця не містила записів.

 

3. Приклад зміни типу поля (стовпця) таблиці та задавання нових обмежень. ALTER TABLE + ALTER COLUMN

У прикладі створюється таблиця з полями A, B, C, D. Потім з допомогою оператора ALTER TABLE тип поля C змінюється з типу VARCHAR(20) на тип DECIMAL. Також задається обмеження NOT NULL.

/* Створити таблицю */
CREATE TABLE [MyTable] (
  A INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  B FLOAT,
  C VARCHAR(20),
  D DATE
);

/*
Результат.
-------------------------------------
| A |   B   |     C      |   D   |
-------------------------------------
| INT | FLOAT | VARCHAR(20) | DATE |
-------------------------------------
*/

GO

/* Змінити тип колонки C на DECIMAL та додати обмеження NOT NULL */
ALTER TABLE [MyTable]
  ALTER COLUMN C DECIMAL NOT NULL

/*
Результат.
---------------------------------
|  A |   B  |   C    |   D   |
---------------------------------
| INT | FLOAT | DECIMAL | DATE |
---------------------------------
*/

 

4. Додавання нових полів до таблиці. Ключове слово ADD

Додавання нового поля з допомогою оператора ALTER TABLE реалізується з використанням ключового слова ADD. У цьому випадку спрощена загальна форма оператора має вигляд

ALTER TABLE [Table_Name]
  ADD
    Field1 Type1,
    Field2 Type2,
    ...
    FieldN TypeN

тут

 • Table_Name – ім’я таблиці, яка створюється;
 • Field1, Field2, FieldN – імена полів, які додаються. Ці імена не повинні повторювати вже існуючі імена таблиці. Іншими словами, імена полів у таблиці повинні бути унікальними;
 • Type1, Type2, TypeN – відповідно типи полів Field1, Field2, FieldN.

Якщо потрібно додати одне поле, то синтаксис оператора наступний

ALTER TABLE [Table_Name]
  ADD
    Field Type

тут

 • Field – ім’я поля, яке додається;
 • Type – тип поля, який додається.

Цей випадок також передбачає додавання обмежень на поля. У цьому випадку, після типу Type вказується одне або декілька обмежень (NOT NULL, NULL та інші).

 

5. Приклад додавання полів до таблиці

У прикладі з допомогою команди CREATE TABLE формуються поля з такими назвами та їх типами:

 • поле A типу Int. Це поле має обмеження NOT NULL та PRIMARY KEY;
 • поле B типу Float.

Потім до цих полів додаються наступні поля з допомогою команди ALTER TABLE з ключовим словом ADD:

 • поле C типу Varchar(20);
 • поле D типу Date.

 

/* Створити таблицю з іменем MyTable.
  Додати стовпці A, B
*/
CREATE TABLE [MyTable] (
  A INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  B FLOAT
);

GO

/* Результат:
---------------
| A |   B   |
---------------
| INT | FLOAT |
---------------
*/

/* Додати стовпці C, D */
ALTER TABLE [MyTable]
  ADD
    C VARCHAR(20),
    D DATE

/* Результат:
------------------------------------
| A |   B   |      C      |   D |
------------------------------------
| INT | FLOAT | VARCHAR(20) | DATE |
------------------------------------
*/

 

6. Видалення полів. Ключові слова DROP COLUMN

Для видалення полів з таблиці використовується оператор ALTER TABLE у поєднанні з ключовими словами DROP COLUMN. У цьому випадку спрощена загальна форма оператора наступна

ALTER TABLE [Table_Name]
  DROP COLUMN
    Field1,
    Field2,
    ...
    FieldN

тут

 • Table_Name – ім’я таблиці;
 • Column1, Column2, ColumnN – імена полів (стовпців) таблиці, які потрібно видалити. Якщо задати неіснуючі поля, то буде виведено повідомлення про помилку.

Якщо з таблиці потрібно видалити тільки одне поле, то вигляд оператора ALTER TABLE буде наступний

ALTER TABLE [Table_Name]
  DROP COLUMN
    Field

тут

 • Field – ім’я поля, яке видаляється.

 

7. Приклад створення таблиці, додавання нового та видалення існуючого поля з таблиці (ALTER TABLE + ADD, ALTER TABLE + DROP COLUMN)

У прикладі демонструється використання наступних команд:

 • CREATE TABLE – створення таблиці з 4-х полів;
 • ALTER TABLE з ключем ADD – додавання нового поля до таблиці;
 • ALTER TABLE з ключем DROP COLUMN – видалення поля з таблиці.

 

/* Створити таблицю з іменем MyTable.
  Додати стовпці A, B, C, D
*/
CREATE TABLE [MyTable] (
  A INT,
  B FLOAT,
  C VARCHAR(20),
  D DATE
);

GO

/* Результат:
------------------------------------
| A |   B   |      C      |   D |
------------------------------------
| INT | FLOAT | VARCHAR(20) | DATE |
------------------------------------
*/

/* Додати стовпчик E типу CHAR(10) */
ALTER TABLE [MyTable]
  ADD
    E CHAR(10)

GO

/* Результат:
-----------------------------------------------
| A |   B   |      C      |   D |     E    |
-----------------------------------------------
| INT | FLOAT | VARCHAR(20) | DATE | CHAR(10) |
-----------------------------------------------
*/

/* Видалити стовпчик C */
ALTER TABLE [MyTable]
  DROP COLUMN C

/* Результат:
---------------------------------
| A |   B   |   D |   E     |
---------------------------------
| INT | FLOAT | DATE | CHAR(10) |
---------------------------------
*/

 

8. Видалення декількох полів (ALTER TABLE + DROP COLUMN)

У прикладі спочатку створюється таблиця, що містить 6 полів з іменами A, B, C, D, E, F. Потім з допомогою команди ALTER TABLE з таблиці видаляються два поля з іменами A, C.

/* Створити таблицю з іменем MyTable.
  Додати стовпці A, B, C, D, E, F
*/
CREATE TABLE [MyTable] (
  A INT NOT NULL,
  B FLOAT,
  C VARCHAR(20),
  D DATE,
  E CHAR(10),
  F REAL
);

GO

/* Результат:
------------------------------------------------------
| A |   B   |     C     |   D |     E    |   F |
------------------------------------------------------
| INT | FLOAT | VARCHAR(20) | DATE | CHAR(10) | REAL |
------------------------------------------------------
*/

/* Видалити стовпці C, A */
ALTER TABLE [MyTable]
  DROP COLUMN C, A

/* Результат:
----------------------------------
|   B   |   D |   E     |   F |
----------------------------------
| FLOAT | DATE | CHAR(10) | REAL |
----------------------------------
*/

 

9. Приклад зміни обмежень в заданому полі таблиці. Поєднання ALTER TABLE + ADD + DROP

Якщо до існуючого поля потрібно додати обмеження, то можна виконати таку послідовність дій:

 • видалити поле;
 • створити нове поле з таким самим іменем з заданим обмеженням. Якщо дані в таблиці вже існують, то потрібно виконати операції копіювання цих даних в іншу таблицю.

Код на мові T-SQL, що виконує операції зі зміни обмежень наступний

/* 1. Створити таблицю з іменем MyTable.
  Задати стовпці A, B, C, D.
*/
CREATE TABLE [MyTable] (
  A INT NOT NULL PRIMARY KEY,
  B FLOAT,
  C VARCHAR(20),
  D DATE
);

GO

/* Результат:
------------------------------------
| A |   B   |     C     |   D |
------------------------------------
| INT | FLOAT | VARCHAR(20) | DATE |
------------------------------------
*/

/* 2. Додати до стовпця B обмеження NOT NULL */
/* 2.1. Видалити стовпчик B */
ALTER TABLE [MyTable]
  DROP COLUMN B

/* 2.2. Додати стовпчик B з обмеженням NOT NULL */
ALTER TABLE [MyTable]
  ADD
    B FLOAT NOT NULL

На рисунку 1 зображено вигляд вікна Microsoft SQL Server Management Studio з виконуваним прикладом.

Бази даних. SQL. Оператор ALTER TABLE. Додавання обмеження в поле таблиці

Рисунок 1. Оператор ALTER TABLE. Додавання обмеження NOT NULL в полі B

 

10. Приклад зміни назви поля. Комбінація операторів ALTER TABLE + DROP, ALTER TABLE + ADD

У прикладі демонструється зміна назви заданого поля шляхом видалення існуючого (ALTER TABLE + DROP) та додавання нового з новим іменем (ALTER TABLE + ADD).

Якщо поле таблиці містить дані, то одним зі способів рішення задачі є створення тимчасової таблиці, в яку ці дані будуть скопійовані. Після цього, відбуваються зміни в основній таблиці і дані з тимчасової таблиці копіюються в цю таблицю. Такий спосіб рішення задачі наводиться нижче з метою демонстрації використання базових операцій для роботи з таблицями.

/* 1. Створити таблицю MyTable */
CREATE TABLE [MyTable] (
  A INT,
  B FLOAT,
  C VARCHAR(20)
);

/*
Результат.
-----------------------------
| A |   B   |      C      |
-----------------------------
| INT | FLOAT | VARCHAR(20) |
-----------------------------
*/

/* 2. Додати в таблицю MyTable довільні дані */
INSERT INTO [MyTable] ( A, B, C )
  VALUES ( 1, 5.88, 'First' )

INSERT INTO [MyTable] ( A, B, C )
  VALUES ( 2, 3.5, 'Second' )

INSERT INTO [MyTable] ( A, B, C )
  VALUES ( 4, 8.16, 'Third' )

/*
Результат. Таблиця MyTable
-----------------------------
| A |   B   |      C      |
-----------------------------
| INT | FLOAT | VARCHAR(20) |
-----------------------------
| 1 | 5.88 |   'First'  |
| 2 | 3.5 |   'Second' |
| 4 | 8.16 |   'Third'   |
-----------------------------
*/

/* 3. Вивести дані таблиці MyTable для контролю */
SELECT * FROM MyTable

/*
 Змінити назву поля C на ABC у таблиці MyTable
*/
/* 4.1. Створити нову таблицю-копію, в якому поле C замінено на ABC */
CREATE TABLE [Temp] (
  A INT,
  B FLOAT,
  ABC VARCHAR(20)
)

/* 4.2. Скопіювати дані поля C у тимчасову таблицю */
/* 4.2.1. Копіювання MyTable.C => Temp.C */
INSERT INTO [Temp] ( A, B, ABC )
  SELECT *
  FROM [MyTable]

/* 4.2.2. Вивести дані тимчасової таблиці Temp */
SELECT * FROM [Temp]

/* 4.3. Видалити поле C таблиці MyTable */
ALTER TABLE [MyTable]
  DROP COLUMN C

/* 4.4. Додати поле ABC в таблицю MyTable */
ALTER TABLE [MyTable]
  ADD ABC VARCHAR(20)

/* 4.5. Видалити всі попередні дані з таблиці MyTable */
DELETE FROM [MyTable]

/* 4.6. Скопіювати дані з таблиці Temp в таблицю MyTable */
INSERT INTO [MyTable] ( A, B, ABC )
  SELECT *
  FROM [Temp]

/* 4.7. Видалити таблицю Temp */
DROP TABLE [Temp]

/* 5. Вивести дані таблиці MyTable */
SELECT * FROM [MyTable]

/*
Результат. Таблиця MyTable
-----------------------------
| A |   B   |     ABC    |
-----------------------------
| INT | FLOAT | VARCHAR(20) |
-----------------------------
| 1 |   5.88 |   'First'  |
| 2 |  3.5 |   'Second' |
| 4 |  8.16 |   'Third'  |
-----------------------------
*/

Результат виконання програми у Microsoft SQL Server Management Studio зображено на рисунку 2.

Бази даних. SQL. Оператор ALTER TABLE. Зміна назви поля таблиці

Рисунок 2. Результат виконання програми. Таблиця MyTable зі зміненим стовпцем ABC

 


Споріднені теми